Ga naar de hoofdinhoud

Het AXAbc van de verzekeringen

Schuldsaldoverzekering? Eigen risico? Wachttijd? … Niet altijd helemaal zeker wat sommige verzekeringstermen betekenen? In dit lexicon geven we je een beknopt overzicht van de belangrijkste begrippen in de verzekeringswereld.

Deze definities zijn algemene omschrijvingen van begrippen uit de verzekeringswereld met de bedoeling ze uit te leggen. Ze hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. De inhoud vervangt op geen enkele wijze de definities in onze algemene en bijzondere voorwaarden. Geen enkel onderdeel van dit lexicon bevat een advies op het vlak van verzekeringsproducten of beleggingen.

Algemene voorwaarden

Document dat de voorwaarden, rechten en plichten bepaalt die gelden voor de verzekeraar, de verzekeringsnemer en de verzekerden van een verzekeringsproduct, zoals de betaling van de premie, de dekkingen, de uitsluitingen, ... . Een verzekeringscontract bestaat ook uit bijzondere voorwaarden. Ze zijn essentieel om te begrijpen wat wel en wat niet gedekt is in de polis, en wat de rechten en de verantwoordelijkheden van beide partijen zijn.

Begunstigde

De persoon of organisatie die in een verzekeringscontract wordt aangewezen om verzekeringsuitkeringen te ontvangen in geval van een schadegevalclaim of overlijden. De begunstigde wordt doorgaans door de verzekeringsnemer aangeduid bij het afsluiten van de polis. Het kan de verzekeringsnemer zelf of de verzekerde zelf zijn, maar ook een familielid, een partner, een rechtspersoon, een bedrijfsleider, een loontrekkende,…

Derde

De ‘derde’ is een persoon of entiteit die geen directe betrokkenheid heeft bij een contract. In verzekeringen is de derde dus niet de verzekeringsnemer, noch verzekeraar, noch verzekerde.

Eigen risico (vrijstelling)

Het bedrag van de schade dat de verzekerde zelf moet betalen in geval van schade, zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Het wordt vooraf bepaald in het verzekeringscontract.

Huurdersaansprakelijkheid

De contractuele verantwoordelijkheid van een huurder om schade aan een gehuurde woning of eigendom te vergoeden. De huurder kan aansprakelijk worden gesteld voor reparaties, herstelkosten of vervanging van beschadigde goederen, tenzij anders overeengekomen in het huurcontract of tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of overmacht.

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een juridisch document dat door een schuldeiser of zijn vertegenwoordiger naar een schuldenaar wordt gestuurd die een verplichting (geheel of gedeeltelijk) niet is nagekomen. Zo kan de schuldeiser de nakoming van die verplichting eisen binnen een bepaalde termijn. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld een ingebrekestelling sturen naar een verzekeringsnemer die zijn premie nog niet heeft betaald. Of een benadeelde kan een ingebrekestelling sturen naar een verzekeraar die hem nog niet heeft vergoed.

Makelaar

De verzekeringstussenpersoon die verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze verzekeringsondernemingen gebonden te zijn. Hij stelt de meest geschikte verzekeringen voor en biedt advies over de dekkingsopties.

Natuurramp

Voor wat betreft de brandverzekering, heeft de wetgever omschreven wat er onder natuurrampen moet worden verstaan: overstromingen, vloedgolven, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen. Sommige verzekeringen (zoals de Omnium of mini-Omnium voor een voertuig) dekken de schade veroorzaakt door natuurrampen. De gedekte waarborgen staan vermeld in de algemene of bijzondere voorwaarden van je verzekering.

Premie

Dit is de vergoeding die je aan de verzekeringsmaatschappij betaalt als tegenprestatie om gedekt te worden door de verzekering. De premie kan variëren afhankelijk van verschillende criteria, zoals het type verzekering, de dekking en je persoonlijke omstandigheden.

Risico

Een risico verwijst naar de mogelijkheid dat een onzekere gebeurtenis zich kan voordoen en schade veroorzaakt. Verzekeringen zijn gericht op het beheer en het afdekken van risico’s: je betaalt premies in ruil voor een dekking en de verzekeringsmaatschappij neemt de financiële verantwoordelijkheid als je door de gedekte risico’s getroffen wordt.

Schadegeval

Ieder feit dat schade heeft veroorzaakt die aanleiding kan geven tot de toepassing van de dekkingen van de overeenkomst.

Vergoedingskwijting

Een bewijs van betaling van de schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappij aan een verzekerde, begunstigde of derde. Door het ondertekenen van de kwijting geeft de betrokkene zijn akkoord met de ontvangen betaling.

Verzekeringsattest

Het document dat de verzekeraar jou verstrekt als bewijs van de verzekering zodra de dekking aan jou toegekend wordt. Dit document is niet geldig in geval van nietig-verklaring van de overeenkomst en verliest zijn geldigheid zodra de overeenkomst eindigt of zodra de opzegging of de schorsing van de overeenkomst van kracht wordt.

Wachttijd

De wachttijd verwijst naar een van de volgende situaties:

  1. De periode tussen de afsluiting van een verzekering en het moment waarop de waarborg daadwerkelijk ingaat volgens de voorwaarden bepaald in het contract. De verzekaar neemt geen schadegevallen ten laste tijdens deze periode.
  2. De periode tussen het schadegeval en de datum vanaf wanneer de verzekeringsmaatschappij zal tussenkomen en de vergoeding(en) zal uitbetalen.

 

A B D E H I M N P R S V W